'black-ribbon stick-top stick-right']) ?>

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคITA 2564 EB 2 ข้อ7 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนด้านการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 25632020-12-23กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการไม่ระบุ782020-12-23 09:30:02
2กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภครายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 25632020-12-18กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการไม่ระบุ562020-12-23 04:36:19
3กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคคู่มือปฏิบัติงานรับร้องเรียน2020-12-14กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการไม่ระบุ642020-12-23 03:08:46
4กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภครายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนด้านการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 25612018-06-12กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการไม่ระบุ1482018-06-12 02:22:47
5กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภครายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 25612018-06-12กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการไม่ระบุ1302018-06-12 02:24:07
6กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคคู่มือดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์2018-02-08กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการไม่ระบุ1702018-02-08 07:51:13
7กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคคณะกรรมการร้องเรียนร้องทุกข์2018-02-08กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการไม่ระบุ1542018-02-08 07:52:45
8กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภครายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียน2018-02-08กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการไม่ระบุ1602018-02-08 07:53:25
9กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งผลกลับข้อร้องรียนร้องทุกข์2018-02-08กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการไม่ระบุ1392018-02-08 07:53:57