'black-ribbon stick-top stick-right']) ?>

หัวข้อกิจกรรมโครงการให้ความรู้่คัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม ให้ อสม.
รายละเอียดของกิจกรรมโครงการให้ความรู้่คัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม ให้ อสม.
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมธีรกนก โรงพยาบาลแกดำ
เริ่มวันที่Aug 24, 2018
สิ้นสุดวันที่Aug 24, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)