'black-ribbon stick-top stick-right']) ?>

หัวข้อกิจกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลแกดำ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดของกิจกรรมทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ CUP แกดำปีงบประมาณ 2562
เริ่มวันที่Apr 1, 2019
สิ้นสุดวันที่Sep 30, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)