'black-ribbon stick-top stick-right']) ?>
วันที่ December 4, 2021 เวลา 1:34:32 PM

โครงสร้างโรงพยาบาลแกดำ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายสมพงษ์ จันทร์โอวาท
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ

กลุ่มงานทันตกรรม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางสาวนริศรา พิมโยทา
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานบริหาร
นายมาวิน  ทับแสง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายมาวิน ทับแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มงานเภสัชกรรม และคุ้มครองผู้บริโภค
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายชัยยุทธ์ ลามะให
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางสาวรัติยาภรณ์ ทองดวง
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มการพยาบาล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางสุภาพร สุโพธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางอัญชุลี ทองภูบาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางสุดารัตน์ ปัญญาวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายพิณพาทย์ ดาทุมมา
นายแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางสาวธนัท ปุริทาสังข์
นักกายภาพบำบัด