'black-ribbon stick-top stick-right']) ?>

นโยบาย
1. ขับเคลื่อนระบบสุขภาพเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
2. บริหารงานภายใต้คณะกรรมการและทีมนำด้านต่างๆ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
3. บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย (2P Safety)
5. พัฒนาคุณภาพบริการสู่การรับรองและการประกันคุณภาพบริการ

วิสัยทัศน์
"เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน"
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มี ส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และ ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาคุณภาพบริการและเครือข่ายบริการด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาระบบการดำเนินงานในการคุ้มครองผู้บริโภคและการปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณสุข

เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวและชุมชน  สามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนเจ็บป่วยด้วยปัญหาสุขภาพลดลง
3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพตามภาระหน้าที่
5. บุคลากรมีสุขภาพดีและบุคลากรมีความสุขในการทำงาน

ทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ CUP แกดำปีงบประมาณ 2563
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านสาธารณสุข  20 ปี
- แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
-แผนงานโครงการและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563
-แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564
-วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ปัญหาด้านสุขภาพ ตามบริบท CUP แกดำ
-ประเด็น พชอ./พชต.
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP& P Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการให้เป็นเลิศ (Service  Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรให้เป็นเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance Excellence)