ข่าวประชาสัมพันธ์

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามและตรวจสอบผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง เข้าที่กักกันในพื้นที่ระดับอำเภอแกดำ  2020-04-23
  แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจ  2020-04-09
   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อ.แกดำ 2020-04-08
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 อำเภอแกดำ  2020-04-23
   คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 cup แกดำ 2020-03-30
  แบบบันทึกข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านชุมชน อำเภอแกดำ  2020-03-23
   สรุปปริมาณคงเหลือประจำวัน รายงานส่งสสจ.และเขต 7 (คีทุกวันก่อนเที่ยง)2020-03-22
   แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ความร่วมมือ ตามหลักเกณฑ์กักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1)
   แบบรายงานติดตามกลุ่มเสี่ยงส่งทุกวันครบ 14 วัน (2)
   คำแนะนำแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  (3)
   คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อ COVID-19 
   แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา 34 (ใหม่) 
   แนวทางการจัดการพื้นที่ที่ผู้ป่วยสัมผัส 
   การจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้าข่าย/ยืนยัน 
   แบบรายงานติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

             
             
                  


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ทะเบียนเฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะกลับมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงในชุมชน  2020-03-04 
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ 2019-12-12  
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือไม่ติดป้ายที่มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด พรบ.ฯ 2019-11-01 
ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ(GIS Health)  2019-10-31 
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคนดีศรีระบาดระดับเขต 
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
  นโยบายกระทรวงสาธารณสุข-House Model PA 2563 10/29/2019 
  นโยบายรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563  10/29/2019  
  ประชุมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินEOC ควบคุมโรคไข้เลือดออก  04/24/2019 
 

งานบริหารทั่วไป

 งานบริหารงานทั่วไป
ขออนุมัติแต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะ  2020-04-07 
  แนบท้ายบริสุทธิ์ใจ  2020-04-07 
 การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  2020-03-18 
รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี   2020-03-18
แผนปฏิบัติงานประจำปีเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแกดำปีงบประมาณปี 2563  2020-03-18
การจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทันซ้อน   2020-03-18
การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต  2020-03-18
มาตรการในการป้องกันการรับสินบน  2020-03-18
การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 แบบสรุปบัญชีวัสดุ แบบทะเบียนครุภัณฑ์ 
 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2562  
 

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  แบบสัมภาษณ์ผู้สัมผัสที่ไม่มีอาการของผู้ป่วยเข้าข่ายโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 2020-03-20
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธาณณสุข กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019  2020-03-18 
  แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ความร่วมมือ ตามหลักเกณฑ์กักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  2020-03-18
  ขอส่งหลักเกณฑ์ลักษณะสถานที่รองรับสำหรับพักสังเกตอาการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณสุขรัฐเกาหลี 2020-03-18 
  แนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณี COVID - 19  2020-03-18 
  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานข้อมูลการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม  2020-03-18 
   ขอความร่วมมือ อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด - 19  2020-03-18
  ประกาศกรมควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนประเทศไทย  03/28/2019 
  ข้อสั่งการการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละะอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมคอน   03/28/2019  
  ข้อสั่งการ สสจ.มค.การยกระดับมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก  03/28/2019
 

แผนจัดกิจกรรม